Điều khoản sử dụng

Trang web thabetcasino-vn.top chào mừng bạn đến với Điều khoản sử dụng! Điều khoản này quy định các điều kiện và điều khoản sử dụng trang web. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web thabetcasino-vn.top.

1. Phạm vi của Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web thabetcasino-vn.top, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi. Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các người dùng của trang web, bao gồm cả bạn và các người dùng khác.

Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý xem xét các điều khoản sử dụng này định kỳ để biết về các thay đổi.

  • Các quyền lợi cung cấp bởi trang web thabetcasino-vn.top có thể được sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt bởi chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web, bằng cách đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, nếu chúng tôi quyết định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản sử dụng này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các thông tin, nội dung, hình ảnh, đồ họa và nhãn hiệu trên trang web thabetcasino-vn.top được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, truyền tải, công bố hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp phép rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này.

3. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web thabetcasino-vn.top, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ.